องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของอบต.
อำนาจหน้าที่ของอบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  รายชื่อสมาชิกสภาฯ
  รายชื่อสำนักปลัด
  รายชื่อส่วนการคลัง
  รายชื่อส่วนโยธา
  รายชื่อส่วนการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ อบต.
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่าย ประจำปี
 

ศูนย์ดำรงธรรม 1561 แจ้งเรื่องร้องเรียน
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
36
Yesterday
28
This Month
545
Last Month
1,463
This Year
8,549
Last Year
37,921
เริ่มนับ : 8 สิงหาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย(เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ)

๑.๑ ที่ตั้ง
- เลขที่ ๔๐๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒ เนื้อที่
- ประมาณ ๒๐๕.๒๒ ตารางกิโลเมตร ๑๒๘,๒๖๒.๕๙ ไร่

๑.๓ ภูมิประเทศ
- ทิศเหนือ ติด ตำบลเมืองงาย,ตำบลปิงโค้ง
- ทิศใต้ ติด ตำบลแม่นะ
- ทิศตะวันออก ติด อำเภอพร้าว
- ทิศตะวันตก ติด ตำบลเมืองคอง

๑.๔ จำนวนหมู่บ้าน ๑๖ หมู่บ้าน
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน
ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕, ๑๖
- จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต. เต็มบางส่วน ๕ หมู่บ้าน
ได้แก่ หมู่ที่ ๔, ๖, ๗, ๘, ๑๓

๑.๕ ท้องถิ่นอื่นในตำบล
- จำนวนเทศบาล ๑ แห่ง คือ เทศบาลตำบลเชียงดาว

๑.๖ ประชากร
- ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว รวม ๑๐,๓๖๗ คน
แยกเป็น ชาย ๕,๑๑๔ คน หญิง ๕,๒๕๓ คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากร ๕๐.๕๑ คน/ตารางกิโลเมตร
(ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอเชียงดาว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ )

หมู่บ้าน
ครัวเรือน (หลัง)
จำนวนประชากร
ชาย ( คน )
หญิง (คน )
รวม
หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งละคร
๔๑๗
๔๕๓
๔๓๒
๘๘๕
หมู่ที่ ๒ บ้านดอน
๔๕๖
๔๖๘
๕๒๒
๙๙๐
หมู่ที่ ๓ บ้านม่วงฆ้อง
๒๘๓
๓๔๑
๓๑๙
๖๖๐
หมู่ที่ ๔ บ้านวังจ๊อม
๑๕๗
๘๔
๙๕
๑๗๙
หมู่ที่ ๕ บ้านถ้ำ
๔๓๒
๔๗๒
๔๖๘
๙๔๐
หมู่ที่ ๖ บ้านเชียงดาว
๒๕๔
๓๒๐
๒๘๔
๖๐๔
หมู่ที่ ๗ บ้านดง
๓๒๓
๓๒๐
๒๘๔
๕๕๘
หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ก๊ะ
๑๘๗
๑๑๘
๑๒๗
๒๔๕
หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งหลุก
๖๘๔
๘๓๘
๘๗๐
๑,๗๐๘
หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเลา
๑๙๕
๒๒๑
๒๐๑
๔๒๒
หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่เตาะ
๒๕๗
๓๑๕
๓๓๔
๖๔๙
หมู่ที่ ๑๒ บ้านโรงวัว
๓๕๒
๒๗๗
๒๘๕
๕๖๒
หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งดินแดง
๑๓๗
๘๐
๙๑
๑๗๑
หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่ง
๑๖๖
๒๒๐
๒๔๗
๔๖๗
หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีสะอาด
๒๒๗
๒๗๗
๓๑๕
๕๙๒
หมู่ที่ ๑๖ บ้านผาลาย
๑๙๐
๓๗๐
๓๖๕
๗๓๕
รวม
๔,๗๑๙
๕,๑๑๔
๕,๒๕๓
๑๐,๓๖๗

(ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอเชียงดาว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ )
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
408 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทร : 053-456317
Design by praditweb.com