องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของอบต.
อำนาจหน้าที่ของอบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  รายชื่อสมาชิกสภาฯ
  รายชื่อสำนักปลัด
  รายชื่อส่วนการคลัง
  รายชื่อส่วนโยธา
  รายชื่อส่วนการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ อบต.
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่าย ประจำปี
 

ศูนย์ดำรงธรรม 1561 แจ้งเรื่องร้องเรียน
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
22
Yesterday
39
This Month
547
Last Month
1,407
This Year
9,958
Last Year
37,921
เริ่มนับ : 8 สิงหาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย(เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ)
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เบอร์โทรติดต่อประสานงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว 090-893-7329 053-456-317 053-455-552
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1
แจ้งเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเล็กแรกเกิดหน่วยรับลงทะเบียนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ประจำเดือนตุลาคม 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเล็กแรกเกิดหน่วยรับลงทะเบียนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
แบบฟอร์มหนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
แบบฟอร์มหนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การละทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒
รายงานการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนดำเนินงานประจำปี 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562
ประกาศใช้ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ,2562
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตารางการออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ขอ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ !!! ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัย 1 ประจำปี 2562 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561
แจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
โครงการฝึกอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ผ่านระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plannacc)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.เชียงดาว ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
รายงานผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต และเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ
คู่มือการร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอแนะ อบต.เชียงดาว
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง/รื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2561
สภาองค์การบริหาส่วนตำบลเชียงดาว ได้แจ้งกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
สำเนาแจ้งงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ประชาชนทราบ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ที่ได้รับเบี้ยมาแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ **ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาตม 2561**
ประกาศ!! องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
วิสัยทัศน์และเเนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
รายงานผลการดำเนินการกรณี สมาคมฌาปนกิจสงค์เคราะห์มิตรแท้เชียงดาวขาดสภาพคล่อง เป็นเหตุให้ไม่มีเงินสดช่วยเหลือสมาชิก
รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2561 สัปดาห์ที่ 29 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2561) โดยสำนักโรคติดต่อโดยแมลง กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2561 สัปดาห์ที่ 28 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฏาคม 2561) โดยสำนักโรคติดต่อโดยแมลง กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2561 สัปดาห์ที่ 27 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561) โดยสำนักโรคติดต่อโดยแมลง กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้พิการท่านใดประสงค์จะขอทำบัตรประจำตัวคนพิการใหม่หรือต่ออายุบัตร สามารถมารับและกรอกแบบฟอร์มได้ที่ สำนักปลัด อบต.เชียงดาว
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
สภาองค์การบริหาส่วนตำบลเชียงดาว ได้แจ้งกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2561
รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2561 สัปดาห์ที่ 26 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561) โดยสำนักโรคติดต่อโดยแมลง กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" สามารถนำมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้ว มาร่วมสนับสนุนโครงการได้ที่ ห้องสำนักปลัด องค์การบริกหารส่วนตำบลเชียงดาว
รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2561 สัปดาห์ที่ 25 (ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561) โดยสำนักโรคติดต่อโดยแมลง กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2561 สัปดาห์ที่ 24 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561)โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยเเมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข
ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
การให้บริการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑
สภาองค์การบริหาส่วนตำบลเชียงดาว ได้แจ้งกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 16-30 ตุลาคม 2560
สภาองค์การบริหาส่วนตำบลเชียงดาว ได้แจ้งกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2560
สภาองค์การบริหาส่วนตำบลเชียงดาว ได้แจ้งกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 1-15 เมษายน 2560
สภาองค์การบริหาส่วนตำบลเชียงดาว ได้แจ้งกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 16-30 มกราคม 2560
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรถ้ำเชียงดาว
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
รายงานผลการประเมินผลกรปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เชียงดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ประจำปี ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก งานทะเบียนพาณิชย์ ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
กำหนดอนุญาตการเผาพื้นที่การเกษตร หลังวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ2558-2560) ฉบับปรัปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่ง(ระบบแท่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.เชียงดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
สภาองค์การบริหาส่วนตำบลเชียงดาว ได้แจ้งกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 2-16 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เชียงดาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญประชาชนในเขตตำบลเชียงดาว เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
สภาองค์การบริหาส่วนตำบลเชียงดาว ได้แจ้งกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 16-30 มกราคม 2561
รายงานทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้นยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
วันที่ (๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐) นายนิวัตร จำปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ให้เกียรติไปมอบเกียรติบัตร"เด็กดีศรีเชียงดาว" ให้กับ เด็กหญิง ปิยพัทธ์ บุญป้อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร ที่ได้กระทำความดีเก็บกระเป๋าเงินและส่งคืนเจ้าของ
ยาพาราเซตามอลใช้ถูกวิธี ชีวีปลอดภัย
ประกาศ อบต.เชียงดาว เรื่อง การแสดงตนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคาระห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วัคซีนไข้หวัดใหญ่...กับเรื่องที่ควรรู้
โรค มือ เท้า ปาก อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
วิธีหลีกเลี่ยงอันตราย จากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
5 วิธีล้างผัก ลดสารฆ่าแมลง
การโชว์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อโซเซียลต่างๆ อาจผิดกฎหมายได้โดยไม่รู้ตัว
โรคความดันโลหิตสูง !!!!!
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพายุ "เซินกา"
ความรู้เกี่ยวกับ "ธงชาติไทย"
9 วิธีป้องกันตัวจากฟ้าผ่า รับมือหน้าฝนนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
โปรดระวังโรค มือ เท้า ปาก ในเด็กเล็กด้วยน่ะคะ
เลือกกิน ลดพุง ลดโรค
เพศสัมพันธ์ กับ เอดส์ (AIDS)
เรียนรู้ให้ทัน ป้องกันเบาหวาน
10 วิธีคืนความสมดุลให้กับร่างกายรับหน้าฝน
โรคติดต่อหน้าฝน
ช่วงนี้ฤดูฝน เป็นช่วงที่ต้องระวังโรคไข้เลือดออกกันให้มากนะคะ
แผ่นพับให้ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์
เตือน!!!!!!! โรคไข้เลือดออก
ภัยอันตรายที่อาจได้รับจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่โฆษณาเกินจริง
รายงานการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
ตารางการออกให้บริการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
สาเหตุของการเกิดหมอกควัน
อันตรายจากหมอกควัน
การดูแลสุขภาพเนื่องจากควันไฟป่า
การดูแลสุขภาพ เนื่องจาก มลพิษอากาศ หมอกควัน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โรคไข้เลือดออกระบาด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โรคที่มากับหน้าฝน
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับสัตว์เลี้ยง ของประชาชน บ้านผาลาย หมู่ ๑๖ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับสัตว์เลี้ยง ของประชาชน บ้านทุ่งหลุก และ บ้านปางแดงนอก/ใน หมู่ ๙ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับสัตว์เลี้ยง ของประชาชน บ้านดง หมู่ ๗ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ที่มาสมัครทำงานช่วงปิดภาคเรียน
การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๒)
แจ้ง นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน เริ่มสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6-14 มีนาคม 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ "งดเผาในที่โล่งทุกชนิด"
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 61
กฏหมายจราจรทางบก 2559
แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2560
ขับขี่ปลอดภัย เลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือ
ปภ. เตือน การใช้ปลั๊กไฟ
ระวัง !!! โรค มือ เท้า ปาก
Ebola (อีโบลา)
เตือนภัย โรคที่เกิดในฤดูต่างๆ
ความดันโลหิตสูง คือ ฆาตกรเงียบ !
หยุดไข้เลือดออก หยุดภัยใกล้ตัว
รู้ไว้ ... โรคเอดส์
ปั่น ปั่นจักรยาน
ความรู้กับภัยธรรมชาติ
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ประจำปีพ.ศ.2559
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
การส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้(Knowledge Management)
คู่มือประชาชน
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการในปีงบประมาณพ.ศ.2560
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
คำสั่งนายทะเบียนสมาคมฌาปนะกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง ให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มิตรแท้เชียงดาว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่องการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียนฤดูร้อน พ.ศ.2558
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (2558-2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่องแจ้งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556
ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สาระน่ารู้ของพรบ.ข้อมุูลข่าวสารราชการพ.ศ.2540
ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของศุูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประกาศการกำหนดขั้นตอนข้อมูลข่าวสารขอรับของราชการ
รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปีพ.ศ.2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
408 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทร : 053-456317
Design by praditweb.com