องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของอบต.
อำนาจหน้าที่ของอบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  รายชื่อสมาชิกสภาฯ
  รายชื่อสำนักปลัด
  รายชื่อส่วนการคลัง
  รายชื่อส่วนโยธา
  รายชื่อส่วนการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ อบต.
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่าย ประจำปี
 

ศูนย์ดำรงธรรม 1561 แจ้งเรื่องร้องเรียน
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
37
Yesterday
28
This Month
545
Last Month
1,463
This Year
8,549
Last Year
37,921
เริ่มนับ : 8 สิงหาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย(เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ)
นายสุธี วงศ์งาม
ประธานสภา อบต.เชียงดาว
   
นายสมหวัง คำมา
รองประสภา อบต.เชียงดาว
นายชัย อิธรรมะ
เลขานุการสภา อบต.เชียงดาว
นายเฉลิมพล อินทนิด
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑
นายอาทิตย์ เดชอนุกุล
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑
นายสมหวัง สาระจันทร์
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๒
นายศรีเริญ ปัญญาเริง
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๓
นายจรัล ลาพิงค์
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๓
นางเอื้องดอย อพันลิขิต
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๔
นายกฤษณะพัฒน์ แก้วกำเนิด
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๔
นายปรีชา จักษุ
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๕
นายเม็ฆ เงินตัน
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๕
นายสมพงษ์ แซ่ลี้
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๖
นายสุขคำ แก้วมณี
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๗
นายบัณฑิต วัฒนะปราชญา
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๘
นายประสาท รักษากิจ
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๘
นายวีระชัย ศรีสมบัติ
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๙
นายสุรพล เลามะ
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๐
นายเอนกลาภ เลาหมี่
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๐
นายพิทักษ์ ศิลาอาสน์
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๑
นางพรรณี ชัยวัง
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๒
นายธีระศักดิ์ กุลกรเจริญโชติ
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๒
นางประกายเนตร์ แก่นจันทร์
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๓
นางจินดา มะโนนันท์
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๔
นางสาววนิดา จุติโรจน์ปกรณ์
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๕
นายสนั่น นวลแสง
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๕
นายถนอม พิศุทธิ์ภัทร
สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๖

   
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
408 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทร : 053-456317
Design by praditweb.com