องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของอบต.
อำนาจหน้าที่ของอบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  รายชื่อสมาชิกสภาฯ
  รายชื่อสำนักปลัด
  รายชื่อส่วนการคลัง
  รายชื่อส่วนโยธา
  รายชื่อส่วนการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ อบต.
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่าย ประจำปี
 

ศูนย์ดำรงธรรม 1561 แจ้งเรื่องร้องเรียน
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
39
Yesterday
44
This Month
948
Last Month
2,375
This Year
34,353
Last Year
26,594
เริ่มนับ : 8 สิงหาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย(เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ)
นายชัย อิธรรมะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
   
นางสาวอรดาวัลย์ วิเทศ
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.เชียงดาว
นางสาวจันทรกานต์ ปัญญาเรือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววาสนา ภูช่างทอง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสนิท มหาวัน
พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
นายนิคม ขันคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายอรุณศักดิ์ กันทะ
คนสวน
นายนพรัตน์ ถาวินิจ
นักการ
นายฉัตรชัย สุขจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนิติกรณ์ อุ่นสอน
คนงานทั่วไป
นายศราวุฒิ กุลทรัพสิริ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอังชุนันท์ สาโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางดาวเรือง เตชะสา
คนครัว
นายวันชัย คำมูล
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพิมพินันท์ จันทพร
คนงานทั่วไป
นางสาวปุณิกา ใจใหญ่
คนงานบันทึกข้อมูล
นายสมาน คล้ายกระมล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวปาณิสรา วังจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุกัญญา นิลรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
408 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทร : 053-456317
Design by praditweb.com