องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของอบต.
อำนาจหน้าที่ของอบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  รายชื่อสมาชิกสภาฯ
  รายชื่อสำนักปลัด
  รายชื่อส่วนการคลัง
  รายชื่อส่วนโยธา
  รายชื่อส่วนการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ อบต.
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่าย ประจำปี
 

ศูนย์ดำรงธรรม 1561 แจ้งเรื่องร้องเรียน
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
26
Yesterday
28
This Month
545
Last Month
1,463
This Year
8,549
Last Year
37,921
เริ่มนับ : 8 สิงหาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย(เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ)
นางสาวอรดาวัลย์ วิเทศ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
   
นางสาวมาลัย สว่างดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวภาวิณี หม้อศรีใจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชำนาญวุฒิ กล้าหาญ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาววราภรณ์ เขื่อนเพชร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางโสภา เงินงาม
ครู คศ.2
นางอำไพ ยังฉิม
ครู คศ.1
นางสายทอง คำวงค์ษา
ครู คศ.1
นางกัตติกา แก้วฟอง
ครู คศ.1
นางจันทร์ทิพย์ ทองอาญา
ครู คศ.1
นางทับทิม ก้อนทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางเรณู จอมสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดาราภรณ์ ขันคำ
คนงานทั่วไป
นางสาวจิราพร คำติ๊บ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอาทิตยา วิเวก
ผู้ช่วยครูผู้ดุแลเด็ก
นายสัตยา มุดทุง
พนักงานจ้างทั่วไป
นาวสาวพีระนันท์ พันธ์ลำเจียก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเบญญาภา รู้ดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางฐานิตา แก้วมาเรือน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนิตยา เรือนแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางบุญเรียบ ชัยรังษี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธิดา คำปัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
408 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทร : 053-456317
Design by praditweb.com