องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของอบต.
อำนาจหน้าที่ของอบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  รายชื่อสมาชิกสภาฯ
  รายชื่อสำนักปลัด
  รายชื่อส่วนการคลัง
  รายชื่อส่วนโยธา
  รายชื่อส่วนการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ อบต.
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่าย ประจำปี
 

ศูนย์ดำรงธรรม 1561 แจ้งเรื่องร้องเรียน
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
29
Yesterday
48
This Month
791
Last Month
1,435
This Year
791
Last Year
37,921
เริ่มนับ : 8 สิงหาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย(เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๐๙-๐๗ สายทางแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ (เลี่ยงเมือง) - หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งดินแดง (สายทุ่งเศรษฐี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.109-07 สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 107 (เลี่ยงเมือง) - หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งดินแดง (สายทุ่งเศรษฐี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุสาธารณภัย จำนวน 5 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านศรีสะอาด โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ (21 มี.ค. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก)หมู่ที่ 2 บ้านดอน (หมวดแท่นดอกไม้ซอยบ้านนายอินสอนต่อโครงการเดิม ปี2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนาเลา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลุก (หย่อมบ้านปางแดงใน – สายกลางหมู่บ้าน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลุก (สายหย่อม บ้านปางแดงใน – สายหน้าวัด)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเชียงดาว (สายทางแยกทางหลวง 107-หย่อมบ้านยางปูโต๊ะ หน้าบ้านนายมั่น)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำ(สายน้ำรู)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านผาลาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อหอถังน้ำสูงทรงแชมเปญ หมู่ที่ 12 บ้านโรงวัว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสต์คอนกรีต (Asphlt Concrete) หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโโครงการปรับปรุงถนนโดยลงดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 บ้านเชียงดาว (สามแยกทางหลวง 107 – สวนนายจวบ แสนวัน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง ประมูลจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 2/9/58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง เปลี่ยนแปลงราคากลางโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 4 บ้านวังจ๊อม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ 10/8/58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่องประมูลจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริษัททัวร์เพื่อนำคณะบุคคลทัศนศึกษาดูงาน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ
ประกาศการบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นซองสอบราคา และเปิดซองสอบราคา โครงการจัดซื้อผ้าห่มสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อผ้าห่มสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินลูกรังบดอัดแน่นสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเลา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งละคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่องยกเลิกการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 13 บ้านทุ่งดินแดง (ครั้งที่ 2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเลา จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีสอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งละคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๑๓ บ้านทุ่งดินแดงโดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ ๒)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่องประมูลจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
408 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทร : 053-456317
Design by praditweb.com