องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของอบต.
อำนาจหน้าที่ของอบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  รายชื่อสมาชิกสภาฯ
  รายชื่อสำนักปลัด
  รายชื่อส่วนการคลัง
  รายชื่อส่วนโยธา
  รายชื่อส่วนการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ อบต.
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่าย ประจำปี
 

ศูนย์ดำรงธรรม 1561 แจ้งเรื่องร้องเรียน
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
42
Yesterday
59
This Month
0
Last Month
1,393
This Year
3,627
Last Year
37,921
เริ่มนับ : 8 สิงหาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย(เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๐๙-๐๗ สายทางแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ (เลี่ยงเมือง) - หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งดินแดง (สายทุ่งเศรษฐี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.109-07 สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 107 (เลี่ยงเมือง) - หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งดินแดง (สายทุ่งเศรษฐี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุสาธารณภัย จำนวน 5 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านศรีสะอาด โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ (21 มี.ค. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก)หมู่ที่ 2 บ้านดอน (หมวดแท่นดอกไม้ซอยบ้านนายอินสอนต่อโครงการเดิม ปี2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนาเลา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลุก (หย่อมบ้านปางแดงใน – สายกลางหมู่บ้าน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลุก (สายหย่อม บ้านปางแดงใน – สายหน้าวัด)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเชียงดาว (สายทางแยกทางหลวง 107-หย่อมบ้านยางปูโต๊ะ หน้าบ้านนายมั่น)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำ(สายน้ำรู)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านผาลาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อหอถังน้ำสูงทรงแชมเปญ หมู่ที่ 12 บ้านโรงวัว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสต์คอนกรีต (Asphlt Concrete) หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางโโครงการปรับปรุงถนนโดยลงดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 บ้านเชียงดาว (สามแยกทางหลวง 107 – สวนนายจวบ แสนวัน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง ประมูลจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 2/9/58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง เปลี่ยนแปลงราคากลางโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 4 บ้านวังจ๊อม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ 10/8/58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่องประมูลจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริษัททัวร์เพื่อนำคณะบุคคลทัศนศึกษาดูงาน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ
ประกาศการบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นซองสอบราคา และเปิดซองสอบราคา โครงการจัดซื้อผ้าห่มสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อผ้าห่มสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินลูกรังบดอัดแน่นสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเลา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งละคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่องยกเลิกการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 13 บ้านทุ่งดินแดง (ครั้งที่ 2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเลา จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีสอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งละคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๑๓ บ้านทุ่งดินแดงโดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ ๒)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวเรื่องประมูลจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
408 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทร : 053-456317
Design by praditweb.com