องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของอบต.
อำนาจหน้าที่ของอบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  รายชื่อสมาชิกสภาฯ
  รายชื่อสำนักปลัด
  รายชื่อส่วนการคลัง
  รายชื่อส่วนโยธา
  รายชื่อส่วนการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ อบต.
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่าย ประจำปี
 

ศูนย์ดำรงธรรม 1561 แจ้งเรื่องร้องเรียน
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
34
Yesterday
28
This Month
545
Last Month
1,463
This Year
8,549
Last Year
37,921
เริ่มนับ : 8 สิงหาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย(เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ)

วิสัยทัศน์ อบต.

"โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนร่วมใจพัฒนา บริการด้วยความเป็นเลิศ"พันธกิจ

1. พัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง

2. สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ บนพื้นฐานขององค์ความรู้ ความคิดคิดสร้างสรรค์

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สร้างสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน

7. พัฒนาการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมภิบาล และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

1.มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

2.ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

4.อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมของอันดีของตำบล

5.ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกระดับ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่

6.ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ และแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

7. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์

 
 
 
    
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
408 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทร : 053-456317
Design by praditweb.com